Algemene verkoopsvoorwaarden

 • Onderhavige verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomsten met de koper. Er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 • De prijzen zijn geldig voor bestellingen waarvan de levering kan geschieden binnen de 15 dagen na datum van deze laatste.
 • De goederen worden verstuurd op risico van de geadresseerde, zelfs wanneer deze “franco” verzonden worden.
 • CS montage is niet verantwoordelijk voor de verzending van glazen of monturen bestemd voor hem.
 • Eventuele vertraging bij de levering kan geen aanleiding geven tot schadeloosstelling, noch de bestelling annuleren.
 • Tenzij anders schriftelijk bepaald, is elke factuur betaalbaar te Kruishoutem binnen 31 dagen na factuurdatum. Er is geen disconto van toepassing.
 • Bij niet betaling van de factuur binnen de gestelde termijn is vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een interest van 10% per maand verschuldigd. Tevens worden, bij het niet voldoen van één factuur op zijn vervaldag, onmiddellijk al de andere ons door de klant verschuldigde maar nog niet vervallen facturen, eisbaar.
 • Voor eventuele geschillen is alleen de Handelsrechtbank van Oudenaarde bevoegd. In geval van niet betaling van de rekening 31 dagen na het uitmaken, wordt het verschuldigd bedrag 15 dagen na het verzenden van een aanmaning per aangetekend schrijven en zonder ingebrekestelling, verhoogd met 12% ten titel van forfaitaire schadevergoeding met een minimum van 40.00€.
 • Bij het in gebreke blijven van betalingen door afnemer, behouden wij ons het recht voor alle lopende contracten en bestellingen te annuleren.
 • Bij eventuele klachten aangaande het uitgevoerd werk, dient de montage vergezeld van een schrijven, binnen 8 dagen naar ons teruggezonden te worden. Na deze termijn kunnen geen klachten meer in behandeling worden genomen. Eventuele klachten omtrent enige levering geven geen recht tot het niet betalen, of het doen ophouden van betalingen, van enige rekening.
 • Indien CS montage niet beschikt over de geschreven gegevens van een betreffende montage, is zij niet verantwoordelijk voor om het even welke fout.
 • Door het plaatsen van een bestelling, verklaart de klant zich akkoord met de verkoopsvoorwaarden van CS montage, filiaal van C&SService b.v.b.a..
 • CS montage is niet verantwoordelijk indien het uiteindelijke resultaat niet overeenstemt met het vereiste resultaat of als de herstelling niet identiek hetzelfde resultaat geeft als nieuw.
 • CS montage neemt de verantwoordelijkheid voor glasbreuk voor volgende monomeer:
  * Glasmontage: Organisch n1,59 (enkel MR8), organisch n1,67 (MR7 en MR10), organisch n1,70, polycarbonate n1,59 en trivex n1,53 en dit indien de minimumdikte aan boorgaten gelijk is of hoger is dan 18/10mm.
  * Nylormontage: Alle monomeren, indien de randdikte van het glas gelijk is of hoger dan 18/10mm.
  * Rimlessmontage: Alle monomeren, indien de randdikte van het glas gelijk is of hoger dan 22/10mm.
  * Cellulo of metalen montage: Alle monomeren.
 • CS montage is niet verantwoordelijk in geval van breuk van een montuur tijdens de montage (zowel bij losmaken als montage) of tijdens het transport (zowel heen als terug).
 • CS montage behoudt zich het recht, na de klant hiervan op de hoogte gebracht te hebben, bepaalde montages niet uit te voeren of uit te voeren maar met het risico voor de klant.
 • CS montage is niet verantwoordelijk voor eventuele breuken die zich zouden voordoen na levering van de montage.

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart